செய்தி

21-12-2016 புதன்கிழமை அன்று சென்னைப் பல்கலைக்கழக தமிழ் இலக்கியத்துறை சார்பில் இரா.பஞ்சவர்ணம் அவர்களின் தமிழ்நாட்டுத் தவரக்களஞ்சியம் தொகுப்பில் 11-வது நூலான "பனை மரம்" என்னும் நூல் வெளியிடப்பட்டது..

இதர இணைப்புகள்இதர இணைப்புகள்

http://www.panchavarnam.com பஞ்சவர்ணம்

http://www.panchavarnampathipagam.com பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்

http://www.panegovernance.com/ மின்ஆளுமை

http://www.plantinfocentre.com தாவரத் தகவல்மையம்

http://panchavarnamfoundation.blogspot.in பஞ்சவர்ணம் அறக்கட்டளை

http://panchavarnampathipagam.blogspot.in பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்

http://plantinformaticcentre.blogspot.in தாவரத் தகவல்மையம்

http://egovernancepanruti.blogspot.in பண்ருட்டி நகராட்சி மின்ஆளுமை

http://ta.wikipedia.org/s/9hq பஞ்சவர்ணம் விக்கி
http://www.panegovernance.com/ தாவரத் தகவல்மையம்

ttp://egovernancepanruti.blogspot.in பண்ருட்டி நகராட்சி மின்ஆளுமை


http://wwwpanchavarnamfoundation.org பஞ்சவர்ணம் அறக்கட்டளை


 http://panchavarnamfoundation.blogspot.in பஞ்சவர்ணம் அறக்கட்டளை


http://www.panchavarnam.com பஞ்சவர்ணம்
http://www.panchavarnampathipagam.com பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்


http://www.plantinfocentre.com தாவரத் தகவல்மையம் 


http://plantinformaticcentre.blogspot.in தாவரத் தகவல்மையம் 


                       http://ta.wikipedia.org/s/9hq பஞ்சவர்ணம் விக்கி